Semalt: Alt tekst bilen surat adynyň arasyndaky esasy tapawut

Häzirki wagtda suratlar web sahypalarynyň peýdaly elementlerine öwrülýär. WordPress web mazmunyna şekil goşmagyň birnäçe usulyny hödürledi we her web neşirçisi diýen ýaly birnäçe minutda edip biler. Şeýle-de bolsa, şekiliň "Goşundy jikme-jikliklerini" dolduranyňyzda wagtyňyzy almak möhümdir. Hususan-da, suratlaryňyzyň Alt Teksti we Ady belliklerinden iň oňat peýdalanyň. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jeýson Adler, bu iki häsiýetiň şekiliň kommunikatiw bahasyny we SERP-lerdäki reýtingini kesgitleýändigini ýatladýar. Şeýle hem, ulanyjylaryň gatnaşygyny gowulandyrýarlar we şeýlelik bilen sahypaňyza gowy abraý gazanmaga kömek edýärler.

WordPress-de Alt Tekst we şekil ady näme?

Alt Text, ýa-da başga bir tekst, surat ýüklemek üçin köp wagt alsa ýa-da asla ýüklenmese, ýer eýesi hökmünde çykyş etmek üçin surat jikme-jikliklerine goşulýar. Gelýänleriň hiç zady görmeginiň ýerine (erbet ulanyjy tejribesini döredip biler), suratyň beýany - Alt Tekstini görýärler.

Alt Text diňe ulanyjylar üçin däl, gözleg motorlary üçin hem ýasalýar. Google ýaly gözleg motory web sahypalarynda gezip ýörkä, suratlary okap bilmeýär, ýöne suratyň Alt tekstini okap bilýär. Bu bellik optimallaşdyrylan bolsa, gözleg motory şekili berýär we şeýlelik bilen web sahypasy gözleg netijelerinde has gowy dereje berýär.

Suratyň ady sahypaňyza-da köp peýdaly. Syçanjygyň görkezijisini şekiliň üstünden geçireniňizde, belli bir düşündirişli tekstiň çykýandygyny görüp bilersiňiz. Bu şekiliň ady we surata has gowy düşünmegi üpjün edýär. Has möhümi, sözbaşy görmekde kynçylyk çekýän okyjylara şekile düşünmäge kömek edýär. Adatça, bu girýänler web sahypalaryndaky mazmuny okamak üçin ekran okamak programma üpjünçiligini ulanýarlar. Programma üpjünçiligi şekiliň bolýan ýerine ýetende, ulanyjy üçin suratyň adyny okaýar. Eger hiç hili at berilmedik bolsa, ekran okyjy hiç zady yzyna gaýtarmaz we okap boljak mazmunyň indiki bölegine geçer.

WordPress-de şekile Alt Tekst goşmak

Suratlaryňyza Alt Tekst goşmak üçin ulanyp boljak iki ýol bar. WordPress tarapyndan üpjün edilen gurnalan media ýükleýjisini ulanyp, surat ýüklenende teksti goşmak mümkinçiligiňiz bar. Beýleki usul, media kitaphanasyny açmagy, suraty tapmagy we şol suratyň aşagynda ýerleşýän Edit baglanyşygyna basmagy öz içine alýar.

WordPress-de surat adyny goşmak

WordPress-de "şekil ady" adalgasynyň iki dürli zady aňlatmak üçin ulanylyp bilinjekdigini bellemelidiris. WordPress media ýükleýjisini ulanyp surat ýükläniňizde, at meýdançasyny görersiňiz. Bu ugura girizen tekstiňize at diýilýär, ýöne WordPress media kitaphanasy kitaphanaňyzdaky suratlaryň we beýleki media faýllarynyň sanawyny görkezmek üçin ulanylýar. Şeýle-de bolsa, syçanjygyň görkezijisi şekiliň üstünde duranda, gelýänleriň görjek ady däl.

Ulanyjylaryň görmegini isleýän suratyň adyny nädip goşmaly:

Wizual post redaktoryny ulanýan bolsaňyz, surata we soňra redaktirleme düwmesine basyp bilersiňiz. Peýda bolýan çykýan ekranda “Advanced Options” -a basyň we size at atributyny goşmak mümkinçiligi berilýär.

HTML kody ýazyp bilýän bolsaňyz, at atributyny goşmak üçin Tekst redaktoryny ulanyň.

Alt Tekstiň we adyň ikisi hem sahypa üçin möhümdir. Suratlaryňyzy we tutuş sahypa belli bir şahsyýet bermek üçin ulanyň. Wordhli WordPress suratlaryňyzyň optimal Alt tekstleri we atlary bilen gowy bellik edilendigine göz ýetiriň. SERP-lerde has gowy reýtinge geçmek üçin sahypaňyzy bir ädim öňe sürersiňiz we ulanyjy üçin has amatly bolar.

send email